Toshiyuki Shiromoto in his studio. Shikoku Island (Japan)

Toshiyuki Shiromoto in his studio. Shikoku Island (Japan)

Toshiyuki Shiromoto in his studio. Shikoku Island (Japan)